21 C
Barcelona
Dimarts 24 maig, 2022

Aragonès vol seguir negociant amb Espanya

Relacionats

S’ha acabat la crisi de l’espionatge a l’independentisme?

El Consell de Ministres ha acordat el cessament de la directora del CNI, Paz Esteban, després que el Centre Criptològic Nacional (CCN) certifiqués que...

L’exconsellera Clara Ponsatí ho té molt clar

L'eurodiputada Clara Ponsatí ha lliurat una carta al president de la Generalitat, Pere Aragonès, coincidint amb el fet que avui aquest s'ha...

L’espionatge amb Pegasus, falsedat o coincidència?

El canvi de guió amb què s'ha despenjat el govern d'Espanya per intentar escapolir-se de l'escàndol de l'espionatge (sortir, de sobte, dient que ells...

Parlem del Catalangate que l’Estat encobreix

Fa gairebé dues setmanes, després d'esclatar el Catalangate, el que resta de la present legislatura comença a trontollar. El PSOE intenta, per tots...

L’executiu català quan va presentar el Pla de Govern per a la legislatura en el que es contemplava seguir negociant fins a aconseguir el que la majoria de catalans reclamava: amnistia i referèndum. Amb aquesta declaració d’intencions, es va posar en evidència la voluntat de Pere Aragonès de seguir amb el full de ruta d’ERC per continuar les negociacions amb l’Estat per a trobar una sortida a la crisi política entre el govern català i central.

La portaveu del govern, Patricia Plaja, afirmava que treballarien per millorar la vida dels ciutadans i per fer que Catalunya esdevingui un estat, i que el Pla de Govern està pensant per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món. Plaja va afegir que el pla tenia com a objectiu la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l’Estat mitjançant el procés de negociació segons els estàndards democràtics internacionals.

D’altra banda deia, que el català a l’audiovisual era prioritari per al Govern, en referència al fet que la nova llei audiovisual espanyola no contemplava cap norma sobre l’ús del català en les plataformes audiovisuals. En aquest sentit, Plaja va afirmar que treballarien per fer-hi canvis i que el respecte al català sigui més que un enunciat, i que el Govern ja recull una modificació de la llei catalana, llei que, com tantes altres, el govern espanyol trobarà la forma d’anular-la.

La qüestió és que ERC va donar suport als pressupostos de l’estat “a canvi d’un plat de llenties”. Ara Pere Aragonès li reclama a Sánchez una nova reunió de la taula de diàleg amb propostes concretes per desbloquejar el conflicte polític amb l’Estat espanyol. El republicà proposa un referèndum i acabar amb la repressió. Pere Ara­gonès, ha rep­tat aquest dijous al pre­si­dent de l’exe­cu­tiu espa­nyol, a arris­car i posar sobre la taula una pro­posta per la reso­lució del con­flicte polític entre Cata­lu­nya i Espanya, sense inten­tar dila­tar el procés de nego­ci­ació.

En una entre­vista amb l’agència EFE, Ara­gonès ha res­post a les decla­ra­ci­ons de Sánchez, que en la roda de premsa del balanç de 2021 va garan­tir que hi haurà més reu­ni­ons de la taula de diàleg, però va advo­car per espe­rar unes set­ma­nes, per seguir tre­ba­llant per la pandèmia i la recu­pe­ració econòmica, ja que, en la seva opinió, és el que ara és més importa a la ciu­ta­da­nia.

El repu­blicà ha avi­sat a Sánchez que no es pot escu­dar en què ara hi ha elec­ci­ons a Cas­te­lla i Lleó, o en qual­se­vol altre autonomia, per no afron­tar amb una pro­posta la reso­lució del con­flicte entre Cata­lu­nya i l’Estat espa­nyol. El que pro­posa el govern català per des­blo­que­jar el con­flicte és, d’una banda, un referèndum perquè la ciu­ta­da­nia de Cata­lu­nya deci­deixi si vol dis­po­sar d’un Estat inde­pen­dent i, de l’altra, aca­bar amb la repressió. Ja veu­rem quina és la pro­posta del govern espa­nyol, ha apun­tat.

El cap del govern català ha rei­vin­di­cat que la Gene­ra­li­tat, arrisca en apos­tar per un procés de nego­ci­ació ple de difi­cul­tats. La nos­tra posició és honesta, volem una sor­tida nego­ci­ada al con­flicte, però no es pot apro­fi­tar aquesta posició honesta per dila­tar una reso­lució que ha d’arri­bar tard o d’hora. I en aquest 2022 ja hauríem de començar a veure els pri­mers fruits, ha insis­tit.

Si l’exe­cu­tiu és capaç de ges­ti­o­nar la pandèmia i, alhora, apro­var la pro­posta de reforma labo­ral i els pres­su­pos­tos gene­rals de l’Estat, també pot tre­ba­llar en la reso­lució del con­flicte polític a Cata­lu­nya. Això no és exclo­ent, ha de poder fer-se tot alhora, ha rao­nat.

Després que en el seu dis­curs ins­ti­tu­ci­o­nal de Nadal advertís que si la nego­ci­ació amb el govern espa­nyol enca­lla caldrà bus­car alguna alter­na­ti­va, Ara­gonès no ha mencionat qui­nes ini­ci­a­ti­ves podria empren­dre la Gene­ra­li­tat. Ara la prioritat és avançar en la nego­ci­ació. No renunciarem a camí democràtic per acon­se­guir la inde­pendència de Cata­lunya­, però l’aposta en aquest moment és el procés de nego­ci­ació. I neces­si­tem que hi hagi avanços en aquest sen­tit.

Aragonès asse­gu­ra que no vol pas­sar pan­ta­lla. Diu que aquesta podria ser l’ultima oportunitat per solucionar el conflicte existent. Juga­rem fins al final la pan­ta­lla de la negociació remarca. I si al final aquest camí no tingués sor­tida, el que no farem és renun­ciar al nos­tre pro­jecte polític, que és la inde­pendència de Cata­lu­nya.

Pedro Sánchez és un hàbil negociador o té una gracia especial per entabanar els seus contrincants. Dóna una impressió de ser molt comprensiu amb l’adversari i manifesta que, en una negociació, no ha d’haver-hi vencedors ni vençuts i, un cop més, se’n sortirà novament victoriós.

Què en pensen vostès, benvolguts lectors? Veuen a Pere Aragonès capacitat per obtenir el que es proposa? Què creuen que podrà obtenir? Per aprovar els pressupostos Pedro Sánchez necessitava els vots d’ERC, què ha obtingut a canvi per Catalunya? Com s’explica que a la taula de diàleg no hi estiguin presents JxCat i la CUP? Voldria estar equivocat, però la taula de diàleg crec que no solucionarà pas gran cosa i, repeteixo, voldria de tot cor, equivocar-me.    

Més articles

1 COMENTARI

AFEGEIX UNA RESPOSTA

Per favor, introdueix el teu comentari!
Per favor, introdueix el teu nom aquí

Darrers articles

S’ha acabat la crisi de l’espionatge a l’independentisme?

El Consell de Ministres ha acordat el cessament de la directora del CNI, Paz Esteban, després que el Centre Criptològic Nacional (CCN) certifiqués que...

L’exconsellera Clara Ponsatí ho té molt clar

L'eurodiputada Clara Ponsatí ha lliurat una carta al president de la Generalitat, Pere Aragonès, coincidint amb el fet que avui aquest s'ha...

L’espionatge amb Pegasus, falsedat o coincidència?

El canvi de guió amb què s'ha despenjat el govern d'Espanya per intentar escapolir-se de l'escàndol de l'espionatge (sortir, de sobte, dient que ells...

Parlem del Catalangate que l’Estat encobreix

Fa gairebé dues setmanes, després d'esclatar el Catalangate, el que resta de la present legislatura comença a trontollar. El PSOE intenta, per tots...

Parlem del Catalangate?

Fa unes setmanes que va esclatar el Catalangate i, fins ara, l'Estat espanyol ha intentat negar-lo des del primer moment, i no és que la premsa...